Brogren

 

Petter (Per) Brogren

(1:117). Underlöjtnant. Född 1789-10-07 i Stora Skinnarhagen, Nykil (E) (FoDb). Döpt 1789-10-10 i Nykil (E) (FoDb). Död 1846-01-24 i Boxholm, Ekeby (E) (Död- och Begravningsboken). Dödsorsak: Blodslag.

Ogift.

Utflyttad till Normstorp, Slaka 1816.

Enl. tjänsteförteckning underskriven av honom i Skinnarhagen 1819 25/11:

Antagen till fri volontär vid Kungl. Livgrenadjärregementet 1808 1/5. Befordrad till rustmästare med lön vid Kungl. Livgrenadjärregementet 1808 16/11.

Enl. tjänstförteckning underskirven i Normstorp 1817 30/11:

Befordrad till fältväbel 1817 12/8. Transporterad till furirs lön 1817 12/8.

Fanjunkare 1818 25/4, avsked 1826 25/6, fänrik i armén 1826 21/9.


Ur Ekeby församlings dödbok:

Ingick vid 15 års ålder i handel [?], men 1808 då kriget mot Ryssland och Danmark utbröt antogs han som underofficer vid Kgl. 1:sta Livgrenadjärregementet. År 1826 begärde han och fick avsked från aktiva militärtjänsten och erhöll kunglig fullmakt att vara fänrik i armén. Efter år 1814 ägnade han sin ledighet till lantbruksbestyr och förvärvade sig snart genom sin håg för detta yrke så mycken skicklighet att han fick mottaga inspektion vid större egendomar; på Kungsbro[i Vretakloster] åt generalen, greve Gustaf Mörner, på Götvik [i Ekeby] åt översten, baron G. Lejonhjelm. Arrenderade sedan Laggarp och Strålsnäs, köpte Ingemarstorp [samtliga i Åsbo] [där han lät uppföra den nuvarande huvudbyggnaden. Bodde där 1832-40, men var ägare av gården till sin död 1846. Sedan år 1839 var han disponent över Boxholms säteriegendomar och bodde på Boxholm [i Ekeby] ifrån 1840.

Många allmänna uppdrag blevo honom lämnade för länet, för häradet samt för Ekeby och Rinna församlingar. Hans rättrådighet och gagneliga verksamhet voro allmänneligen och enskilt vitsordade. Med levande Gudsfruktan och klokhet för sina medmänniskors väl, gick han på sin kallelses väg den timliga levnadsdagens slut oförmodat till mötes.

Sörjande anförvanter läto teckna på hans vilobädd denna inskrift, betygande det höga och ädla mål han föreskrev sig för alls in strävan: Syrachs 51 kapitel, 24 vers.


Ur Jonas Brogrens "Levnadshändelser":

1846 den 24 Januari avled min enda kvarlevande broder, Underlöjtnanten Pehr Brogren, vars hastiga och oförmodade bortgång gjorde mig mycket sorg och bekymmer, och även tog jag utredningen av dess vidlyftiga och betydligt skuldsatta bo, men denna utredning slutade, mot allas förmodan så lyckligt, att icke allenast hela dess skuldsumma till sista runstycket blev likviderat utan ock att jag på min lott efter honom erhöll en summa av 1600 Rdr. Bco., varav dock min betydliga auktionsskuld, för vilken jag stannade, därifrån måste avgå; men emellertid erhöllo mina uti Skåne varande 4 Brorbarn på deras lott den omnämnda summan, vilken av mig försköts. Denna utgång berodde helt och hållet på att den besynnerlige mannen Bergman, som händelsevis ankom från Uddevalla och så väl betalde Ingemarstorp, vilket hemman, sedan nämnde köpare avvikit från orten, 2ne år därefter måste säljas för tvåtusen Rdr. mindre än vad han därför betalde.Far  Jacob Månsson Brogren (1:27). Frälseinspektor, riksdagsman, riksbanksfullmäktig, statsrevisor. Född 1746-09-22 i Långebro, Horn (E) (Datum enl. Nykils hfl.). Död 1816-01-05 i Stora Skinnarhagen, Nykil (E) (C:5 sid 396 (4/5)). Dödsorsak: Tärande sjukdom. Begravd 1816-01-19 i Nykil (E) (Död- och Begravningsboken). Inspektor vid Duseborg, Gammalkil. Flyttade från Duseborg till Stora Skinnarhagen, Nykil 1784. Flyttade 1791 till Bäck, Nykil. Flyttade 1794 till Dvärstad Nergården, Nykil. Flyttade, troligen 1806, till Stora Skinnarhagen.

Riksdagsman för Vifolka och Valkebo härader vid riksdagen i Norrköping 1800. Ledamot av bankorevisionen.1801.

Som erkänsla för sin förvaltning av Duseborg erhöll han som livstids donation av major Morath Stora Skinnarhagen i Nykil samt en stor förgylld väggspegel med bord (tillhör Anders Brogren).

Se vidare Jonas Brogrens "Levnadshändelser".

Mor  Sara Maria Grönberg (1:28). Född 1754-02-18 i Klockaregården, Västra Eneby (E) (Död- och Begravningsboken). Döpt 1754-02-24 i Västra Eneby (E) (FoDb). Död 1836-12-17 i Skränge, Gammalkil (E) (Död- och Begravningsboken). Flyttade 1824 från Nykil till Skränge, Gammalkil.Johan August Brogren

(1:219). Ägare av Ingemarstorp, Åsbo. Född 1819-04-01 i Unnerstad, Gammalkil (E). Död 1899-01-09 i Ingemarstorp, Åsbo (E) (Dödsannonsen).


Ur Jonas Brogrens "Levnadshändelser":

"1850 d. 8de Oktober hade jag och de mina en glädjefest, då min älskade August sammanvigdes med Antonia Sjögren. Denna vigselakt inträffade på samma dag som jag och min älskade Clara förenades. Dessa våra barn komma att bosätta sig på det trevliga Ingemarstorp."

 

Far  Jonas Brogren (1:25). Överstelöjtnant. Född 1780-02-08 i Duseborg, Gammalkil (E) (Födelse- och dopboken). Döpt 1780-02-09 i Gammalkil (E) (Födelse- och dopboken). Död 1859-11-11 i Skränge, Gammalkil (E). Dödsorsak: Slag. Kom vid två års ålder till sin morfar och mormor i Västra Eneby, hos vilka han bodde under elva år. Blev 1796 lantmätarelev. Utnämnd till fältväbel vid Livgrenadjärregementets rothållsfördelning med Unnerstad i Gammalkil som boställe 1799. Blev 1803 stabfänrik med Måla som boställe och 1810 stabslöjtnant. Tjänstgjorde flera gånger som regementskvartermästare. Utnämndes 1812 till andre kapten med Unnerstad som boställe [då han utflyttade från Nykil till Gammalkil], emottog 1813 kompani, flyttade 1824 till Skränge (som egentligen var ett underofficersboställe) blev 1825 chef för Kinds kompani, 1826 fullmäktig vid krigsbefälets sammanträde, s.å. riddare av Svärdsorden samt major i armén, 1832 andre major vid regementet. Erhöll 1836 avsked som överstelöjtnant i armén. Tjänstgjorde därefter som resetullinspektör. Innehade Karl XIV Johansmedaljen. Var fyra gånger ordförande vid Östgöta banks bolagsstämmor samt var denna banks revisor. Tillhörde från stiftandet fram till 1855 direktionen för Östergötlands gamla brandstodsbolag, dels som ledamot, dels även som vice ordf. resp. ordförande. Var från Östgöta hypoteksförenings stiftelse under flera år dess revisor.

Kommenderingar:

1800 kommenderad till garnisonstjänstgöring i Norrköping under riksdagen.

1801 kommenderad till garnisonstjänstgöring i Göteborg.

1805 kommenderad till Pommern, gjort tågen åt Lauenburgska landet 1805 och 1806, efter återkomsten från Lübeck i november 1806 tjänstgjort i Stralsunds fästning som regementskvartermästare till dess svenska armén i september 1807 evakuerade Pommern.

Bevistat 1808-1809 års fälttåg.

1811 kommenderad till Södermanland under upploppet.

1813-14 kommenderad till Tyskland.

1814 fälttåget mot Norge.

1819 och 1830 kommenderad vid Göta kanal.

1818-1823, 1825 och 1832 kommenderad till läger i Stockholm.

1827 vald till fullmäktig för regementet vid krigsbefälet.


En av hans minnestecknare skriver: "Hans ära var att frukta Gud och i sitt kall vandra redliga, god och välvillig, glad och kärleksfull. I sina samfundsförhållanden rättvis, god och frisinnig för sanningen och det goda. I den enskilda sammanlevnaden okonstlad, behaglig, förekommande, med hjärtat på tungan för det rätt var, med sundt och milt omdöme och trogen i vänskap. Han var den ömmaste make, den omtänksammaste och huldaste fader och den värdigaste husfader, ren och enkel i sina seder."

Begravd på Gammalkils kyrkogård strax söder om kyrkans kor. Graven skötes av kyrkogårdsförvaltningen "till evärdelig tid". På gravstenen: Upp. 14:13.


Har skrivit ned sina minnen från bl.a. pommerska kriget och kriget mot Napoleon i "Levnadshändelser". Originalet finns bevarat i Linköpings stifts- och landsbibliotek ( även efter branden 1997 ). Ett sammandrag finns i Anton Ridderstad: Fornsägner och kulturbilder från Östergötland, 1920, sid. 359 - 379.

Hans båda hustrur var kusiner.


Mor  Maria Magdalena (Malin) Reuselius (1:166). Född 1787-03-13 i Prästgården, Gärdserum (E). Död 1823-09-01 i Unnerstad, Gammalkil (E) (C:3 sid 759). Begravd 1823-09-09 i Gammalkil (E). Jordfäst i Gammalkils kyrka av kontraktsprosten, teol. dr. Christof. Retz. Ekwall. Liktalet föreligger i tryck.

Ur Ekwalls likpredikan den 9 september 1823:

"Mogen i sina tankar, eftertänksam i sina gärningar, sedig i allt sitt väsen, med den stora konsten att kunna följa Salomos ord; tiga har sin tid, tala har sin tid, var för henne ett och samma, att bliva känd, och att bliva aktad och älskad. Med ett lätt och lugnt sinne tog hon världen, sådan som den är, med alla sina brister och dårskaper, och harmades aldrig över, kanske begrät ofta den usliga och jämmerliga ting som är med alla människor."


Gift 1850-10-08 med
Edla Antonia Sjögréen (1:220). Född 1828-01-17 i Växjö domkyrkoförs (G). Död 1899-11-20 i Linköpings domkyrkoförs (E) (Dödsannonsen). Se Svenska Släktkalendern 1943!

Fosterdotter till bergmästare C: E: Sjögreén på Strålsnäs, Åsbo. Far: Sjögreen, Gustaf Fredrik (1:1820). Ryttmästare vid Skånska husarregementet. Född 1800 i Hälleberga (H). Barn

Carl Fredrik August Brogren (1:221). Lantbruksdirektör, förvaltare av egendomar för Stora Kopparbergs AB. Född 1851-10-02. Död 1903. Genomgick Linköpings h. elementarläwverk. Studentexamen derstädes 1870. Ordinarie elev vid Alnarp 1870. Utex. 1872. Arr. i Östergötland 1873-1883. Tjenstgjorde i kammarkollegii domänafdelning. Föreståndare för Stora Kopparbergs läns landtbruksskola vid Vassbo 1883-1885. Sedan 1885 förvaltare af Klosters aktiebolags jordbruksegendom i Stora Kopparbergs och Gefleborgs län. [Ur Matrikel öfver Alnarps Landtbruks Instituts Styrelse, lärare och elever åren 1862-1892.l]

Bosatt i Långshyttan, Husby, Dalarna. Gift 1886-08-12 med Kihlström, Anna Sofia (Sophie)* (1:222). Född 1853-12-02. Död 1932-01-03.

Jonas Gustaf Sjögréen (1:2900). Född 1852 i Ingemarstorp, Åsbo (E). Död 1852 i Ingemarstorp, Åsbo (E).

Jon Gustaf Herman Brogren (1:226). Fil. kand. i Uppsala. Född 1854-07-26 i Ingemarstorp, Åsbo (E). Död 1879-03-20 i Mariannelund, Hässleby (F). Student i Lund 1875, fil. kand. 1878. Ogift.

Per Tiodolf Brogren (1:315). Ingenjör, revisor, bruksförvaltare vid Gisslarbo, Malma s:n, Västmanland. Född 1856-11-11 i Ingemarstorp, Åsbo (E). Död 1932. Begravd 1932-09-02 i Stockholm, Sandsborgskyrkogården, avd. 1, kv. 7, nr. 581 (Begravda i Sverige). Utflyttade 1901 från Malma till Klippan under Stora Gröndal, Brännkyrka församling (brännkyrka AIIa:3, pag 1152).. Gift 1896-09-20 med Lundgren, Laura Natalia (1:316). Född 1868-12-29. Död 1921-03-18 i Sofia (AB) (Begravda i Sverige). Begravd 1921-03-24 i Stockholm, Sandsborgskyrkogården, avd. 1, kv. 7, nr. 581 (Begravda i Sverige).

Ulrica Antonia Carolina Magdalena Brogren (1:322). Född 1859-02-11 i Ingemarstorp, Åsbo (E). Död 1928-02-13 i Linköpings domkyrkoförs (E) (Dödsannonsen). Begravd 1928-02-16 i Åsbo (E) (Dödsannonsen).


Ur Östgöta-Correspondenten:

"En högtidlig jordfästning förrättades på torsdagsmiddagen i Linköpings gravkapell, som var smyckat med enar och granar och upplyst av ljus, då till den sista vilan fördes stoftet av fröken Antonia Brogren. Sedan psalmen 484:1,2 sjungits höll biskop Aurelius ett anslående griftetal över 1 Joh. 4:16: "Gud är kärleken och den som förbliver i kärleken han förbliver i Gud och Gud i honom". Om den avlidna yttrade biskopen bl. a.: Hon var stoft här vilar var en sällsynt samlad personlighet och det intryck hon gjort på oss alla vilja vi tacka för. Hennes ödmjuka offervilja och tjänande kärlek voro hos henne den naturliga reflexen av vad hon var dag mottog, en daglig kraft och förlåtelse. Hennes liv blev så i sin stillhet och stilla verksamhet ett av ande buret starkt vittnesbörd, ett vittnesbörd om Guds kärlek i Kristus Jesus. Hennes tro behöll sin stora visshet in i döden. Efter jordfästningen följde psalmen 221:1 och begravningsmässan. Sorgeakten slöt med psalmen 221:3. Till den avlidnas bår hade sänts en vacker blomstergärd. Stoftet fördes efter jordfästningen till Åsbo kyrkogård, där gravsättningen ägde rum samma dag."


Bosatt på Ingemarstorp, Åsbo.

Erik Magnus Brogren (1:321). Född 1860-10-29 i Ingemarstorp, Åsbo (E). Utvandrade 1882 till Boston, USA. Ankom 1883 4/1.

Christian Theodor Brogren (1:2901). Född 1862-09-15 i Ingemarstorp, Åsbo (E) (Hfl). Död 1864-05-08 i Ingemarstorp, Åsbo (E) (Död- och Begravningsboken). Begravd 1864-05-16 i Åsbo (E) (Död- och Begravningsboken). Dödsorsak: Strypsjuka (krupp).

Anna Sophia Lovisa Brogren (1:2902). Född 1864-07-04 i Ingemarstorp, Åsbo (E) (Födelse- och dopboken). Död 1864-12-03 i Åsbo (E) (Död- och Begravningsboken). Begravd 1864-12-11 i Åsbo (E) (Död- och Begravningsboken). Dödsorsak: Slag.

Mathilda Lovisa Augusta Brogren (1:323). Född 1866-05-11 i Ingemarstorp, Åsbo (E). Död 1921-04-14 i Linköpings domkyrkoförs (E) (Dödsannonsen). Bosatt i Linköping.