Brandstod - 17779

 

No 17779

År 1840 den 23 September har undertecknad Krono Fogde i orten med biträde af Häradsmasen Nils Jonsson i Stenstorp, Nämndemannen Nils Swensson i Gerdshäll samt byggmästaren Carl Grip besett och wärderat nedannämnde åbyggnad å egendomen Ingemarstorp, belägen i Östergöthlands län, Göstrings härad och Åsbo socken samt tillhörig Herr Lieutenanten Per Brogren, hwarå, enligt Kångl. Majts Nådiga Reglemente för allmänna Brandförsäkringswerket för byggnader å landet af den 25 december 1828, försäkring begäred; och hafwa wärderingsmännen vid denna förrättning, hvilken ägaren sjelf biwistat funnit samma åbyggnad af följande beskaffenhet.

Egendomen, som består af 1 mantal Krono Skatte Immediate hemman, är belägen 1¾ mil från Skeninge stad, ligger på 100 alnars afstånd från en gren af den så kallade Swartån, hwarå alltid är för körning åtkomlig wattentillgång. Den å stället befintlige brandredskap består af 2ne handsprutor, 2ne brandhakar, 2ne stegar, 2ne swabbar, 2ne bläck- och 6 trädämbar.

1. Åbyggnad, hwarå brandförsäkring sökes är en trädbyggning af furutimmer i utmärkt godt stånd med egna wäggar på alla sidor, uppsatt år 1832 af en wåning med vind och vindsrum, 36 alnar lång, 20 alnar bred, 6 15/24 alnar (och 17 hwarf) hög, täckt med kittadt tegeltak, står på 1½ aln hög stenfot, utan källare under, med trädtrappor och dörrar, skiljd från grannar genom obebyggt afstånd.

Stenfoten af sprängd gråsten 1½ aln tjock med
fyllning och rappning wärderad till                         216:-

9 st dragrörsluckor af jernplåt à 1 rdr                        9:- 225:-

Byggningens första eller nedre våning består af 11
rum; 2ne förstugor, sal, 6 kamrar, 1 skänk och 1 garderob.
Å winden äro 2ne Kamrar samt öppen förstuga dem
emellan; trapporna uti och utför huset af plankor.
Windsbotten fylld med lera och sand;
2ne skorstenar belagda med jernplåt.

Hela stommen wärderas sålunda:

48 tolfter timmer med transporterande uptages à 12 rdr                576:-

435 Timmermansdagswerken till upphuggning
och aptering jemte byggmästare arvode à 32 sk per dag                290:-

Spåntad brädfodring å hela huset 20 tolfter
à 3 rdr, spik och arbete 34.24:-                                94.24:-

Plankbeslåning öfver alla knutarna                        12:-972.24:-

Yttre Taket med dito tillbehör:

20 st Takstolar à 4 rdr                                80:-

5100 st Tegel à 28 rdr med transport                        142.32:-

Lattor, Spik, Kittning och arbetarlön                        160:-

Taklister                                                33.16:-

2ne glaspannor                                        1.16:-

54 alnar bläckrännor, 4 stuprör, trattar
och strutar, svartmålade                                 70:-487.16:-

Bjelklagen                                        160:-

                                Transporterad:1,844.40:-

Golfven i alla rummen af halftross 30 tolfter à 5 rdr
3000 st spik à 3 1/3 samt arbetarlön 75 rdr                        235:-
Trossbottnar och fyllning af halft värde                        117.24:-352.24:-

Taken i dito, deraf 6 af gipps med lister och
cirklar                                        90:-
Och 7 af bräder jemte lister                                 78.24:-168.24:-

Trappor, 2ne utför huset, deraf den ena med bänkar
och en till winden                                        20:-

17 st fönsterlufter med hwitt glas i kitt med foder
utan luckor men målade, 3 alnar höga 2 alnar
breda à 10 rdr                                        170:-

4 st dito lika beskaffade men endast
2 alnar 5 tum höga, 1 aln 20 tum breda
à 6 rdr 32 sk                                        26:32

6 st dito halfrunda 1½ aln breda 18 tum
höga à 3 rdr 16 sk, annars lika beskaffade                        20:-

2 st dito lika beskaffade men blott ½ten af de
förstnämndas bredd a 5 rdr                                10:-

1 st dito av enahanda beskaffenhet men 15/24 aln
högt och 1 15/24 alnar bredt                                3:-229.32:-

1 par förstuguportar 4 alnar höga, 2 alnar 5 tum breda
med foder, dubbla, beklädda, oljemålning och
beslag:                                        12:-

4 st dörrar 3 2/3 alnar höga 2 1/24 alnar breda, helfranska,
dubbla i speglar med foder, oljemålning
och beslag à 24 rdr                                        96:-

12 st dito 3 1/24 alnar höga 1 ½ aln breda, enkla, half-
franska i speglar, med foder, målning mm à 10 rdr                120:-

                                Transporterad:228:-2,615.24:-

2 st dörrar 3 1/24 alnar höga, 1 11/24 alnar breda, för
öfrigt lika med näst förenämnda å 10 rdr                        20:-

1 st dörr 3 alnar 8 tum hög 1 15/24 alnar bred, enkel,
beklädd, med foder, målad och beslagen                        6:-254:-

Fot och bröstlister finnas i alla rummen utom
förstugorna, oljemålade, wärderas till                                64:-

Rappning å inre wäggarna i alla rummen, xxx                        46.32:-

Tapeter, fransyska och bårder finnas i 7 rum. De öfriga
8 rummen äro målade med wattenfärger och 2ne xxx
med bårder: wärderas tillsammans                        125.16:-

2 st Porcellains kalelugnar med tillräckliga brandmurar
eller nicher samt med stenplaner under och
framför eldstäderna a 60 rdr                                120:-

5 st dito lika beskaffade, men mindre, å 40 rdr                        200:-

2 st dito oglacerade eljest lika construerade å 20 rdr                40:-

1 st köksspis med bakugn samt grund och
tillräckliga brandmurar eller nicher samt
stenplan under och framför eldstaden                        133.16:-

2ne pipor med liner rör och skorstenar                                100:-593.16:-

Sålunda hela byggningens wärde, i det stånd den nu är, rdr bco        3,698.40:-


2. I 38 alnars afstånd, sydwest från No 1, En trädbyggning af furutimmer i godt stånd med egna wäggar på alla sidor, uppsatt år 1833 af en wåning till wisthusbodar med sädeswind öfwer, 24 ½ alnar lång, 13 alnar bred 5 alnar eller 15 hwarf hög, täckt med kittat tegeltak, står på ¾ alnar hög stenfot, med trädtrappor, dörrar och fönster. Huset ligger 150 alnar från åen.

                                                Transporterad:3,968.40:-

Hela stommen wärderad till                                 228:-

Yttre taket med dito tillbehör                        127.16:-

Bjelklagen                                        50:-

Golfven af 13 tolfter plank                                117:-

Trapport uti och utom huset                                8:-

4 st fönsterlufter med grönt glas i kitt, med foder
utan luckor, med målning 2 alnar 1 tum höga, 2 alnar
breda à 6 rdr                                        24:-

2 st dito lika beskaffde 1 aln 15 tum höga, 1 aln 20 tum
breda à 4 rdr                                        8:-

2 st dörrar, dubbla, beklädda, med foder oljemålning
3 alnar 2 tum höga, 2 alnar 7 tum breda à 6rdr 32 sk                13.16:-

Inredning av timrade spannmålslårar å winden                        50:-

Sålunda hela husets wärde i det skick det nu är rdr bco                   625.32:-


3. I 178 alnars afstånd från No 2, och 92 alnar från åen, ett trädhus af furutimmer i godt stånd, med egna wäggar å alla sidor uppsatt år 1828 af en wåning till loge med 2ne lador, 25 alnar långt, 11 alnar bredt, 5 14/24 alnar högt på knutstenar och försedt med buntat halmtak.

Hela stommen wärderad till                                168:-

Yttre taket med tillbehör                                64:-

Bjelklag med spännstockar                                12:

Golf av plank                                        18.32:-

Ränna öfwer logen                                        3.16:-

1 par portar 3 alnar breda, 2 alnar höga, flata, dubbla, utan
foder med målning och lås                                3.16:-

1 glugglucka 1 ½ aln i fyrkant, plåt, enkel, utan foder
målad                                        1.16:-

Sålunda hela husets wärde i sitt nuvarande skick rdr bco                        270.32:-

                                Transporterad:4,595.80:-


4. I 43 alnars afstånd åt öster från no 3, 2ne alnar från no 5 samt 92 alnar från åen, ett trädhus af furutimmer i godst stånd, med egna wäggar åt alla sidor, uppsatt år 1828 af en wåning, till loge med 2ne lador, 27 ½ alnar långt, 13 ½ alnar bredt och 6 ¼ alnar högt, på knutstenar och försedt med brendt halm tak.

Hela huset är till alla delar lika beskaffat med huset no 3 och upptages därföre, fastän obetydligt större, till lika wärde rd                         270.32:-


5. I 2ne alnars afstånd åt wester från no 4, och 20 alnar från no 3, ett trädhus af furutimmer i godt stånd, med egna wäggar åt alla sidor, uppsatt år 1828 af en wåning till fähus med foderlada, 21 alnar långt, 9 ½ alnar bredt och 5 ¼ alnar högt, på 1/4 alnar hög stenfot och försedt med halmtak.

Hela stommen med rödfärgning wärderad till                                    148:-

Yttre taket med tillbehör                                64:-

Bjelklagen                                        18.32:-

Golfvet af plank                                        9.16:-

Rännet af Trinne                                        6.32:-

4 dörrar, 2 alnar 5 tum höga, 2 alnar breda, släta enkla
med foder och målning a 1rd 16 sk                        5.16:-

1 glugglucka 1 ½ aln i fyrkant slät, enkel utan
foder, målad                                        0.32:-

Inredning av backar och krubbor för 15 nöt                20:-

Sålunda hela husets wärde i sidt nuvarande skick rdr                    272.32:-

6. I 82 alnars afstånd öster om No. 4 och 5, 39 /2 alnar från
No. 7, 85 alnar från No. 9 Bränneriet och 100 alnar från
åen, ett trädhus af furutimmer i godt stånd, med
egna wäggar å alla sidor, uppsatt år 1827 af en våning
till twänne wagnshus, stall med foderlada och
jemt oxhus med foderlada, 52 ¼ alnar långt, 10 alnar bredt
och 5 ¼ alnar högt eller 16 hwarf, står på ½ alnar hög
stenfot och täckt med halmtak, försedt med dörrar och gluggluckor

Hela stommen med rödfärgning wärderad till                         408:-

Yttre taket med tillbehör                                128:-

Bjelklagen med spännstockar                        48:-

Golfven af till hälften plank och 1/2ten brädor                        35:-

Taken af brädor i stall och ett wagnshus                        18:-

Inredning af stallet för 7 hästar                                        30:-

Inredning av oxhuset för 3ne par oxar                            4:-34:-

2ne portar 3 ½ alnar höga 3 ¼ alnar breda, dubbla
släta, utan foder men målade och med lås a 5 rdr                10:-

2ne dito 3 alnar höga, 2 alnar breda med foder, släta
enkla, målade och med lås a 4 rdr                                8:-

2ne dito 2 ½ alnar höga, 1 ½ alnar breda, släta, enkla
utan foder, målade och beslagna a 1rdr                        2:-

4st gluggluckor 1 ¼ alnar i fyrkant, släta, enkla
utan foder, målade a 32 sk                                2.32:-

Sålunda hela husets wärde i nu befintligt skick rdr                   693.32:-


7. I 39 ½ alnars afstånd från No 6 i sydost, 52 alnar dito från
Bränneriet No.9 och 35 alnar från åen, en trädbyggning
af furutimmer i godt stånd, med egna wäggar
på alla sidor uppsatt år 1815 af en wåning, 16 ½
alnar lång 11 alnar bred 4 9/34 alnar hög med tak af
bräder, halm, näfwer, torf och tegel, står på 1 aln
hög stenfot, utan källare. Wåningen är inredd

                                    Transporteras:       5,832.80:-

Till 3ne rum: förstuga, stuga och kök.

Stenfoten, rappad wärderad till                                10:-

Hela stommen, rödfärgad, dito                                134:-

Yttre taket med tillbehör                                117.32:-

Bjelklagen                                        18.32:-

Golfven i rummen af xxxxxx                                15:-

Taken i dito af bräder                                12.24:-

Trenne fönsterlufter, 2 alnar 2 tum höga, 1 aln 20 tum
breda med hwitt glas i kitt, med foder, utan
luckor, målade, à 6.32:-                                                20:-

1 st dito lika beskaffat men 1 ½ aln i fyrkant               4:-24:-

2 st dörrar, 3 alnar 2 tum höga 1 ½ aln breda, halffranska,
enkla, med foder och beslag omålade à 6 2/3 rd                                13.16:-

1 st förstuguport, 3 alnar 5 tum hög 1 23/24 alnar
bred, dubbel, i speglar, med foder, målad                                8:-

1 st dörr 2 ¾ alnar hög, 1 ¼ alnar bred, slät, enkel
med foder, omålad                                        3:-24.16:-

1 kökspis med bakugn och en stuguspis i samband
med grundmuren, tillräckliga brandmurar
och stenplaner framför eldstäderna och
med skorstenspipa                                        66.32:-

Sålunda hela byggningens wärde i nu varande skick rdr                   422.40:-


8. Å 22 alnars afstånd om No. 7 och 59 alnar fråm No. 4
samt 35 alnar från åen, ett trädhus af furutimmer, i godt
stånd, med egna wäggar å alla sidor, uppsatt år 1813 af
en wåning till 3ne wisthusbodar med wind däröfwer
15 alnar långt 7 ½ alnar bredt och 5 ¼ alnar högt, täckt
med bräder, halm näfwerfotar och torf, står på ¼ alnar
hög stenfot med trädtrappor, dörrar och gluggluckor

Hela stommed wärderad till                                126:-

Yttre taket med tillbehör                                40:-

Bjelklagen                                        6:-

Golfwen i bodarna och på winden af brädor                20:-

En trappa af brädor                                1:-

3ne dörrar 2 ½ alnar höga, 1 ½ aln breda, släta, enkla
utan foder, swartmålade och beslagna à 1.16:-                        4:-

Sålunda hela husets wärde i dess nu warande slick rdr                197:-


9. Å 52 alnars afstånd från No. 7, 85 dito från No. 6, 90 dito från
No. 8, en trädbyggning af furutimmer i godt stånd,
med egna wäggar på alla sidor, uppsatt år 1838 af en
wåning till bränneri, 12 alnar lång, 10 alnar bred
4 ¼ alnar hög, täckt med brädtak står på 1 alnar hög
stenfot. Huset ligger aldeles intill ån och är inredt
till 2ne rum, nemligen brännerirummet och en kammare
med tegelwägg emellan.

Stenfoten, rappad, wärderad till                                10:-

Hela stommen, rödfärgad, dito                                90:-

Bjelklaget med spännståckar                                10.32:-

Yttre taket af brädor på sidoåsar                                30:-

Golfwet af plank                                        30:-

Muren af så kallad fyr med 2ne eldstäder, grofwa
brandmurar, en tegelwägg derintill, grundmurar under
och stengolf omkring eldstäderna, spjäll, luckor och Friser

                                Transporterad:170.32:-    6,452:-

Samt skorsten med öfwermuradt tak                        120:-

1 st fönsterluft med hwitt glas i kitt, med foder utan
luckor, måladt, 1 aln 2 tum högt, 1 aln bredt     à 2 rdr

2 st dito, lika beskaffade men 1 1/12 aln höga
och 21 tum breda à 1.32:-                        3.16:-5.16:-

1 st dörr 3 alnar hög, 2 alnar bred, enkel, slät, med
foder och målning                                                4:-

4 st dito 2 ¾ alnar hög 1 ¼ alnar bred, enkel, slät
med foder, omålad                                1.16:-5.16:-

En inmurad kopparkittel, en dito brännvinspanna
om 45 kannor med malmkran, mäskwärmare
af träd med jernband och kopparrör, kylfath
af jernbandat träd med kopparkylare hwar
förutom til sjelfwa pannan finnes bröst och hatt
med så kallad stöfwel, all kopparn och malmen
wägande 29 xxx à 10 rdr                                290:-

En wäggfast wattenpump med tillhörande vefv …                10:-

Sju st blandkar, om 3 alnars diameter, oflydbara
och jernbandade à 10 rdr                                70:-

Sålunda hela husets med inventariers wärde i nuwarande skick rdr        681.16:-

                                    Summa Banko Rd 7,133.16:-


Åbyggnad, som ej til brandförsäkring anmäld, är:

10. En trädbyggning, inredt til hemlighus, i 30 alnars afstånd,
wester om Byggningen No. 1; och

11. En källare med öfwerbyggnad i 20 alnars afstånd wester om bodarna No. 8


Någon annan eldfarlig inrättning än bränneriet No. 9 finnes icke i gården och detta jämte dess afstånd från de inom 100 alnar derifrån belägna åbyggnader finnes nedan antecknat.

Wärdet af den til brandförsäkring nu anmälda åbyggnad är således, efter nogärk undersökning och bästa förstånd, i dess nu befintliga skick, jemfört med ett medium af de sist förflutna fem årens priscuranter och markgångstaxor på byggnadsämnen, dagswerken och arbetarlöner i orten, ansökt till sju tusende ett hundrade trettio tre riksdaler16 sk banko,  det xxx answara wara mera för lågt än för högt åsätt, hwilket betygas af Ingemarstorp xxx.

Lindeberg

Nils Jonsson                                Nils Svensson

Carl Grip